Meno a priezvisko (resp. Názov firmy):
(musí byť totožné s menom/názvom uvedeným v žiadosti o zriadenie pripojenia)
Pripojenie na VV
Pripojenie na VK
Adresa pripojenia
Parcela č.
Katastrálne územie
 
Fakturačné údaje
Meno a priezvisko
Ulica
Popisné číslo
Mesto / Obec
PSČ
Názov
Ulica
Popisné číslo
Mesto / Obec
PSČ
IČO
DIČ
IČ DPH
 
Telefón
E-mail
Poznámka

  1. Žiadateľ o zriadenie pripojenia na verejný vodovod a verejnú kanalizáciu vyplní objednávací formulár na stránke www.turvod.sk/pripojenia.

  2. Bez úplne vyplneného formulára – povinných políčok, nie je možné objednať túto službu.

  3. Objednávací formulár vyplní žiadateľ až po obdržaní kladnej e-mailovej správy na emailovú adresu, ktorú uviedol v Žiadosti o zriadenie pripojenia na verejný vodovod resp. verejnú kanalizáciu (ďalej len Žiadosť), že podaná Žiadosť je v poriadku – t.j. je úplná so všetkými požadovanými prílohami. Pokiaľ žiadateľ vyplní objednávací formulár a Žiadosť nie je úplná, bude objednávka zrušená a žiadateľ bude vyzvaný na doplnenie Žiadosti. Po doplnení Žiadosti a po prijatí kladnej e-mailovej správy o úplnosti Žiadosti, môže žiadateľ následne opätovne vyplniť objednávací formulár.

  4. Do 5 pracovných dní po vyplnení objednávacieho formulára sa so žiadateľom telefonicky spojí príslušný pracovník Turvod a.s., ktorý dohodne presný termín zriadenia pripojenia na VV resp. VK., pokiaľ požadujte zriadenie pripojenia na VV aj na VK, spojí sa s Vami jeden pracovník pre zriadenie pripojenia na VV a druhý pracovník pre zriadenie pripojenia na VK: Zriadenie pripojenia na VV a VK nemusí byť v rovnaký deň a hodinu.

  5. Žiadateľ v určený deň (resp. dňoch, ak ide o zriadenie pripojenia na VV aj VK) sprístupní miesto zriadenia pripojenia a pri kontakte s pracovníkmi Turvod a.s. dodrží všetky všeobecne platné bezpečnostné a hygienické opatrenia, najmä bezpečnú vzdialenosť – minimálne 3,0 m, bude mať respirátor FFP2 a pripravené vlastné pero pre podpísanie objednávky, montážnych lístkov, zápisu o tlakovej skúške, a ostatných potrebných dokumentov (podľa druhu pripojenia).

  6. Žiadateľ sa pri realizácii pripojenia bude bezvýhradne riadiť pokynmi prítomných pracovníkov Turvod a.s.

  7. Pokiaľ v dohodnutý termín nebude zo strany žiadateľa zrealizovaná príprava pre zriadenie pripojenia - viď. Postup pri zriaďovaní pripojenia na VV, resp. Postup pri zriaďovaní pripojenia na VK, alebo nebudú dodržané požadované bezpečnostné a hygienické opatrenia podľa bodu 4., pripojenie nebude zrealizované, objednávka bude zrušená a žiadateľovi bude fakturovaná cena za zbytočný výjazd vo výške 20 € s DPH. Objednávací formulár bude musieť žiadateľ v takomto prípade vyplniť opätovne.

  8. Faktúra za vykonanie práce bude zaslaná na adresu žiadateľa, ktorú uvedie na objednávacom formulári.