Z dôvodu Vašej neprítomnosti nebolo možné vykonať odpis stavu fakturačného vodomeru pitnej vody. Preto Vás žiadame, aby Ste nám nahlásili stav počítadla vodomeru najneskôr do dátumu uvedeného na lístku.

Meno odberateľa
Číslo odberného miesta (adresa)
Dátum odpočtu
Stav počítadla vodomeru



Ak stav počítadla vodomeru nenahlásite do uvedeného dátumu, bude Vám v zmysle zákona 442/2002 v znení neskorších predpisov spotreba vody vypočítana na základe spotreby v predchádzajúcom porovnateľnom období.