Z dôvodu Vašej neprítomnosti nebolo možné vykonať odpis stavu fakturačného vodomeru pitnej vody. Preto Vás žiadame, aby Ste nám nahlásili stav počítadla vodomeru najneskôr do dátumu uvedeného na lístku.

Meno odberateľa*
Číslo odberného miesta (adresa)*
Dátum odpočtu
Stav počítadla vodomeru*
E-mail
Mobil
Fotka vodomeru* Povinný údaj

Ak stav počítadla vodomeru nenahlásite do uvedeného dátumu, bude Vám v zmysle zákona 442/2002 v znení neskorších predpisov spotreba vody vypočítana na základe spotreby v predchádzajúcom porovnateľnom období.