Aktuálny dátum a čas na serveri je 15.06.2024 00:02:18

Aktuálne odstávky vody

13.06.2024
Turčianske Kľačany od č. domu 297 po č. domu 309 od 09:00hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Všeobecné informácie


  INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA VOČI DOTKNUTÝM OSOBÁM

   

  V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s., ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných odo dňa 25.05.2018.

   

  Prevádzkovateľ

  Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO: 36672 084, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10543/L (ďalej aj ako „Turvod, a. s.“).

   

  Zodpovedná osoba

  Zodpovedná osoba bola spoločnosťou Turvod, a. s. určená.

   

   

  V AKÝCH SITUÁCIÁCH A NA AKÉ ÚČELY BUDE PREVÁDZKOVATEĽ VAŠE ÚDAJE SPRACÚVAŤ?

   

  Hlavné účely spracúvania osobných údajov zo strany Turvod, a. s.

  - uzatváranie, evidencia a správa zmlúv súvisiacich s predmetom činnosti spoločnosti Turvod, a. s., a to najmä zmlúv o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, zmlúv o vývoze odpadových vôd zo žúmp so zvýšeným znečistením, zmlúv o likvidácii odpadových vôd zo žúmp, zmlúv o pripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru, zmlúv o výkone kontroly miery znečistenia vypúšťaných odpadových vôd od producentov, odvádzaných verejnou kanalizáciou, vrátane komplexnej starostlivosti oklienta,

  - poskytovanie služieb zákazníkom a žiadateľom o služby spoločnosti,

  - vybavovanie sťažností,

  - vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona,

  - oznamovanie internej protispoločenskej činnosti,

  - vymáhanie pohľadávok,

  - spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov,

  - spracúvanie osobných údajov vrámci pošty a registratúry,

  - spracúvanie osobných údajov pri návštevách spoločnosti.

   

  Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade Vám naše služby nemôžeme poskytnúť.

   

  Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

  a) plnenie zákonných povinností spoločnosti (najmä zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a pod.),

  b) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

  c) oprávnený záujem, ktorým je :

  - identifikácia návštev v priestoroch prevádzkovateľa v návštevnej knihe a monitoring a sledovanie priestorov prevádzkovateľa za účelom ochrany majetku (ochrana vody, prevádzky verejných vodovodov akanalizácií, ochrana výroby, dodávky adistribúcie vôd, odvádzania ačistenia odpadových vôd), práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v objektoch prevádzkovateľa.

   

  Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

   

  Len s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pri marketingových ponukách, pri ponuke informácií o produktoch a novinkách, zapojení sa do súťaží.

   

   

  AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

   

  Spracúvame o Vás osobné údaje ako najmä:

  - meno, priezvisko, titul,

  - rodné číslo, dátum, miesto narodenia,

  - adresa trvalého, prechodného pobytu, súkromné telefónne číslo, email,

  - list vlastníctva, číslo parcely,

  - podpis,

  - zákaznícke číslo, adresa odberného miesta, číslo odberu,

  - bankové spojenie, číslo bankového účtu.

   

   

  KATEGÓRIE PRÍJEMCOV, KTORÝM MOŽU BYŤ POSKYTNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE

   

  - poskytovateľovi IT služieb, poskytovateľom softvérových služieb

  - spolupracujúcim advokátskym kanceláriám

  - znalcom,

  - audítorovi spoločnosti,

  - osobám povereným výkonom činností pre Turvod, a. s.

   

   

  PO AKÚ DOBU BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

   

  Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi – Registratúrny poriadok a plán, ktorý nám stanovuje lehoty uloženia a základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov. Osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu uchovávame vždy len po dobu, na akú ste nám súhlas poskytli. Je možné ho odvolať aj pred uplynutím doby na ktorú bol súhlas udelený ato a) emailom na adrese podatelna@turvod.sk, b) zaslaním žiadosti na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa.

   

   

  AKÝMI ZÁKLADNÝMI ZÁSADAMI SA RIADIME PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

   

  Zásadou zákonnosti – osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

  Zásadou obmedzenia účelu – osobné údaje možno získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto spôsobom.

  Zásadou minimalizácie – spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom spracúvania osobných údajov.

  Zásadou správnosti – spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované.

  Zásadou minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; (výnimka ak ide o privilegované účely: osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 zákona č. 18/2018 Z. z.).

  Zásadou integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických, organizačných a personálnych opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom/zničením osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

  Zásadou zodpovednosti – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) preukázať.

   

   

  AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

   

  Právo odvolať súhlas v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

  Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré oVás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

  Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

  Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť zpohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

  Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

  Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

  Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

  Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

   

  V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na zodpovednaosoba@turvod.sk