Aktuálny dátum a čas na serveri je 03.07.2020 18:15:26

Aktuálne odstávky vody

02.07.2020
Turček - od požiarnej zbrojnice po Dolný Turček, od 9:00 hod do 12:00 hod.
02.07.2020
Belá - Dulice, časť Dulice - odstávka z dôvodu prerušenia elektrickej energie zo strany SSE.
02.07.2020
Turany - Černík, ul. Vaňovská cesta - od č. domu 1101/9 po č. 1189, od 10:00 do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Necpaly – kanalizácia
  V rámci výzvy MŽP a RR SR, OPZP-PO1-09-3, operačný program 2410000 OP Životné pro-stredie, prioritná os 1 –Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd bola predložená na MŽP a následne schválená žiadosť na projekt :


  Necpaly – kanalizácia

   

  Kód projektu ITMS 24101110097

   

  Celkové výdavky projektu  :                      4 336 544,52 €
  Nenávratný finančný príspevok : 4 090 191,30 €
  Ciele projektu : Vybudovanie kanalizácie v obci Necpaly s odvádzaním odpadových vôd do jestvujúcej kanalizácie v obci Žabokreky a čistením na ČOV Vrútky.
  Výstavba stokovej siete v aglomeráciách do 2000 EO a zvýšenie počtu obyva-teľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväz-kami SR voči EÚ.

   

  Projekt vyriešil odvádzanie splaškových vôd mimo územie obce Necpaly a ich vyhovujúce čistenie v súlade s predpismi SR a v súlade so záväzkami SR voči EÚ. Realizáciou projektu – výstavby splaškovej kanalizácie sa zabezpečila ochrana strategicky významného zdroja pitnej vody Lazce , vodných ekosystémov a na vodu viazaných krajinných ekosystémov.


  V rámci projektu sa zrealizovalo:

  • 8 784,7 m kanalizácie
  • 248 ks kanalizačných prípojok

   

  Realizácia stavby bola ukončená v 09/2012 a do trvalého užívania bola daná kolaudačnými rozhodnutiami Okresného úradu životného prostredia v Martine č. ŽP-2011/00927-vod.Va zo dňa 20.06.2011, č. ŽP-2011/01966-vod.Va zo dňa 05.12.2011 a č.ŽP-2012/02062-vod.Va zo dňa 28.11.2012.