Aktuálny dátum a čas na serveri je 03.07.2020 18:10:05

Aktuálne odstávky vody

02.07.2020
Turček - od požiarnej zbrojnice po Dolný Turček, od 9:00 hod do 12:00 hod.
02.07.2020
Belá - Dulice, časť Dulice - odstávka z dôvodu prerušenia elektrickej energie zo strany SSE.
02.07.2020
Turany - Černík, ul. Vaňovská cesta - od č. domu 1101/9 po č. 1189, od 10:00 do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Martin – Ostredok, vodovod
  V rámci výzvy MŽP a RR SR, OPZP-PO1-10-2, operačný program 2410000 OP Životné prostredie, prioritná os 1 –Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd bola predložená na MŽP a následne schválená žiadosť na projekt :


  Martin – Ostredok, vodovod

   

  Kód projektu ITMS 24110110145

   

  Celkové výdavky projektu  :                      2 115 149,89 €
  Nenávratný finančný príspevok : 2 000 842,41 €
  <
  Ciele projektu : Vybudovanie vodovodu pre zásobovanie častí miest Martin a Vrútky s napojením na jestvujúci SKV Martin

   

  Realizáciou projektu bol vybudovaný verejný vodovod pre zásobovanie miestnych častí mesta Martin - Ostredok a Kolónia Hviezda pitnou vodou z jestvujúceho skupinového vodovodu SKV Martin. Výstavbou vodovodu sa odstránilo zdravotné riziko vyplývajúce z nedostatočnej kvality vody z individuálnych zdrojov vody – studní. Zabezpečil sa prístup čo najväčšiemu počtu obyvateľov k pitnej vode v dostatočnom množstve a kvalite v zmysle NV Sr č.354/2006 Z.z. v znení NV SR č.469/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu.


  V rámci projektu sa zrealizovalo:

  • 6695,47 m vodovodného potrubia
  • 54 ks vodovodných prípojok
  • 1 vodojem 2x50m3
  • 1 čerpacia stanica pitnej vody

   

  Realizácia stavby bola ukončená v 03/2013 a do trvalého užívania bola daná kolaudačným rozhodnutím Okresného úradu životného prostredia v Martine č. ŽP-2013/01433 – vod. Va zo dňa 16.08.2013.