Aktuálny dátum a čas na serveri je 14.07.2024 14:57:45

Aktuálne odstávky vody

12.07.2024
Martin, Sever - Východ, ul. Východná 3893/14, 3905/18, 3902/1,3, 3903/5,7, 3904/9,11, ul. Rumunskej armády 3891/1,2, 3890/3,4, 3889/5,6, 4005, 4005/10, 4005/4 od 08:30hod. do 15:00hod.
Necpaly – kanalizácia
  V rámci výzvy MŽP a RR SR, OPZP-PO1-09-3, operačný program 2410000 OP Životné pro-stredie, prioritná os 1 –Integrovaná ochrana, racionálne využívanie vôd bola predložená na MŽP a následne schválená žiadosť na projekt :


  Necpaly – kanalizácia

   

  Kód projektu ITMS 24101110097

   

  Celkové výdavky projektu  :                      4 336 544,52 €
  Nenávratný finančný príspevok : 4 090 191,30 €
  Ciele projektu : Vybudovanie kanalizácie v obci Necpaly s odvádzaním odpadových vôd do jestvujúcej kanalizácie v obci Žabokreky a čistením na ČOV Vrútky.
  Výstavba stokovej siete v aglomeráciách do 2000 EO a zvýšenie počtu obyva-teľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd ako základnej environmentálnej službe vodného hospodárstva v súlade so záväz-kami SR voči EÚ.

   

  Projekt vyriešil odvádzanie splaškových vôd mimo územie obce Necpaly a ich vyhovujúce čistenie v súlade s predpismi SR a v súlade so záväzkami SR voči EÚ. Realizáciou projektu – výstavby splaškovej kanalizácie sa zabezpečila ochrana strategicky významného zdroja pitnej vody Lazce , vodných ekosystémov a na vodu viazaných krajinných ekosystémov.


  V rámci projektu sa zrealizovalo:

  • 8 784,7 m kanalizácie
  • 248 ks kanalizačných prípojok

   

  Realizácia stavby bola ukončená v 09/2012 a do trvalého užívania bola daná kolaudačnými rozhodnutiami Okresného úradu životného prostredia v Martine č. ŽP-2011/00927-vod.Va zo dňa 20.06.2011, č. ŽP-2011/01966-vod.Va zo dňa 05.12.2011 a č.ŽP-2012/02062-vod.Va zo dňa 28.11.2012.