Aktuálny dátum a čas na serveri je 27.09.2023 04:55:04

Aktuálne odstávky vody

27.09.2023
Martin, ul. P. Mudroňa - od ul. Šlultétyho po ul. A. Kmeťa od 8:00 do 13:00 hod.
20.09.2023
Martin Ľadoveň ul Lermontova od 08:15 do odstránenia havárie
20.09.2023
Slovenské Pravno od č.d.225 po dom 242 od 09:00 do odstránenia havárie
Kanalizácia Horná Štubňa




  V rámci výzvy IROP-P04-SC421-2017-19 – Zlepšenie zásobovania pitnou vodou, čistenie odpadových vôd, kanalizácia; Operačný program 302000 – Integrovaný regionálny operačný program; Prioritná os 302040 - 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie bola predložená na Žilinský samosprávny kraj ako zástupcu Poskytovateľa - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a následne schválená žiadosť na projekt :


  Kanalizácia Horná Štubňa

   

  Kód projektu ITMS 2014+ : 302041M829

   

  Celkové výdavky projektu :                      7 323 501,02 €
  Nenávratný finančný príspevok : 6 079 018,49 €


  Cieľom projektu „Kanalizácia Horná Štubňa“ je odkanalizovanie obce Horná Štubňa a napojenie obyvateľstva na novovybudovanú verejnú kanalizáciu. Odpadové splaškové vody budú následne odvádzané a čistené na jestvujúcej ČOV Turčianske Teplice. Projekt je plne v súlade so špecifickým cieľom 4.2.1. –Zvýšenie podielu obyvateľstva so zlepšeným zásobovaním pitnou vodou a odvádzanie a čistenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou bez negatívnych dopadov na životné prostredie. Projekt zároveň patrí do nasledovnej oprávnenej aktivity:
  d) budovanie verejných kanalizácií a budovanie a rekonštrukcia čistiarní odpadových vôd v aglomeráciách do 2 000 EO, a to v obciach od 1 000 do 2000obyvateľov s výnimkou obcí začlenených do aglomerácií do 2 000 EO s vybudovanou stokovou sieťou min. na 80 % celej predmetnej aglomerácie alebo do aglomerácií do 2 000 EO, ktoré zasahujú do chránených vodohospodárskych oblastí, v ktorých sú veľkokapacitné zdroje podzemných vôd, kde nebol identifikovaný dobrý stav vôd alebo bol identifikovaný vodný útvar ako rizikový.
  Realizáciou aktivít projektu budú dosiahnuté výsledky :
  • kanalizačná sieť v dĺžke 14,2453 km
  • kanalizačné odbočenia v počte 433 ks
  • zvyšovacia čerpacia stanica 1 ks
  • zvýšený počet obyvateľov so zlepšeným čistením komunálnych odpadových vôd 1629 EO


  Realizáciou tohto projektu sa dosiahne podstatné zlepšenie environmentálnej infraštruktúry, čím sa vo významnej miere zredukuje znečistenie povrchových a podzemných vôd. Zároveň sa zvýši podiel odvedených a čistených odpadových vôd na ČOV Turčianske Teplice v súlade s legislatívou SR a EÚ.