Aktuálny dátum a čas na serveri je 14.07.2024 16:00:04

Aktuálne odstávky vody

12.07.2024
Martin, Sever - Východ, ul. Východná 3893/14, 3905/18, 3902/1,3, 3903/5,7, 3904/9,11, ul. Rumunskej armády 3891/1,2, 3890/3,4, 3889/5,6, 4005, 4005/10, 4005/4 od 08:30hod. do 15:00hod.
Napíšte nám


   

  Napište nám:

  - tento formulár neslúži na Objednanie pripojenia na VV a VK, prípadne na objednanie Vývozu žumpy - pre tieto služby je potrebné použiť samostatné formuláre dostupné cez tlačidlá v ľavej časti stránky

  - tento formulár taktiež neslúži pre poskytnutie informácii o existencii inž. sietí v správe našej spoločnosti. Vyjadrenie k existencii inž. sietí a vytlačenie podkladu z GIS s orientačným zákresom trasy inž. sietí v správe našej spoločnosti Vám pripravíme po predložení vyplneného tlačiva "Žiadosť o zakreslenie inžinierskych sietí" kde je potrebné uviesť kontakt a údaje potrebné pre fakturáciu, vypracované vyjadrenie je spoplatnené podľa platného cenníka našej spoločnosti


  Kontaktný formulár

  Meno a priezvisko:
  Telefonický kontakt:
  Váš email:
  Prevádzkovateľ údajov: Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Kuzmányho 25, 036 80 Martin, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10543/L (ďalej aj ako „Turvod, a.s.“), IČO: 36672084

  Účel spracovania údajov: Poskytnutie odpovede alebo kontakt súvisiaci s otázkou odoslanou elektronicky.

  Právny základ pre spracovanie údajov: Článok 6 odsek 1. písmeno f) GDPR – legitímny záujem prevádzkovateľa, ktorým je udržiavanie kontaktu so zúčastnenými osobami.

  Obdobie uchovávania údajov: Údaje budú uchovávané v čase nutnom na dokončenie cieľa, teda poskytnutie odpovede na odoslanú otázku, a potom na účely archivácie v závislosti od toho, čoho sa otázka týkala.

  Príjemcovia údajov: Subjekty, ktoré údaje spracovávajú v mene prevádzkovateľa údajov alebo osoby oprávnenej na získanie údajov.

  Požiadavka na poskytnutie údajov: Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ale nutné, aby bolo možné poskytnúť odpoveď.

  Práva dotknutej osoby: Právo opravu, výmaz alebo obmedzenie spracovania údajov; právo podať sťažnosť na orgán dozoru; právo na prístup k údajom.

  Kontakt na zodpovednú osobu ochrany osobných údajov: zodpovednaosoba@turvod.sk