Aktuálny dátum a čas na serveri je 14.07.2024 16:43:49

Aktuálne odstávky vody

12.07.2024
Martin, Sever - Východ, ul. Východná 3893/14, 3905/18, 3902/1,3, 3903/5,7, 3904/9,11, ul. Rumunskej armády 3891/1,2, 3890/3,4, 3889/5,6, 4005, 4005/10, 4005/4 od 08:30hod. do 15:00hod.
Kvalita vody


    Pitná voda u spotrebiteľa musí spĺňať limity ukazovateľov pitnej vody, ktoré sú uvedené vo vyhláške ministerstva zdravotníctva SR č. 91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodov.


    Informácia v zmysle §13 ods.3 zákona č.442/2002 Z.z. a §9 vyhlášky č.91/2023 Z.z., o kvalite pitnej vody dodávanej do verejného vodovodu za rok 2023.


    Priemerne_hodnoty_ukazovatelov_pre_kvalitu_pitnej_vody_za_rok_2023.xlsx08.04.2024