Aktuálny dátum a čas na serveri je 20.10.2021 02:06:54

Aktuálne odstávky vody

19.10.2021
Horný Kalník od č. domu 18 po č. domu 31 (okruh smerom na družstvo) od 09:15 hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Príprava a realizácia vodovodnej
a kanalizačnej prípojky


  Príprava:

  Žiadateľ o napojenie na verejný vodovod alebo na verejnú kanalizáciu vyplní tlačivo Žiadosť o zriadenie pripojenia  na verejný vodovod (VV) resp. Žiadosť o zriadenie pripojenia ne verejnú kanalizáciu (VK), ktoré je k dispozícii v sídle spoločnosti alebo si ho môže stiahnuť na stránke našej spoločnosti v sekcii dokumenty na stiahnutie, kde je zároveň k dispozícii na stiahnutie dokument Postup pri zriaďovaní pripojenia na verejný vodovod resp. Postup pri zriaďovaní pripojenia na verejnú kanalizáciu.

   

  Požadované prílohy k Žiadosti o zriadenie pripojenia na VV resp. VK:

  1. Technická ( projektová ) dokumentácia vodovodnej resp. kanalizačnej prípojky + súhlasné stanovisko Turvod a.s.
  2. Aktuálny výpis z listu vlastníctva nehnuteľnosti  alebo iný doklad preukazujúci vlastníctvo pripojovanej nehnuteľnosti.
  3. Právoplatné stavebné povolenie novostavby rodinného domu vrátane vodovodnej resp. kanalizačnej prípojky, v prípade jestvujúceho objektu súhlas stavebného úradu.
  4. Dohoda o zriadení časti vodovodnej resp. kanalizačnej  prípojky na cudzom pozemku (overené podpisy) + list vlastníctva dotknutých pozemkov – ak je relevantné.
  5. Dohoda o zriadení spoločnej vodovodnej resp. kanalizačnej prípojky  (overené podpisy) – ak je relevantné.
  6. Rozkopávkové povolenie ( povolenie na zvláštne užívanie komunikácie ).
  7. Kópia výpisu z obchodného registra, zriaďovacej listiny alebo živnostenského listu – ak ide o právnickú osobu (kópia bude overená podľa predloženého originálu nie staršieho ako 3 mesiace).

   

  Žiadosť o zriadenie pripojenia na VV resp. VK je zároveň podkladom pre uzavretie zmluvy o dodávke vody resp. o odvádzaní odpadových vôd.

  Iné doplňujúce prílohy Žiadosti o zriadenie pripojenia na VV resp. VK:

  • Dohoda o pripojení sa na existujúcu vodovodnú prípojku –  vypĺňa žiadateľ, ktorý nežiada o vybudovanie vodovodnej prípojky od napojenia na verejný vodovod, ale napája sa v existujúcej vodomernej šachte iného odberateľa, napojeného na verejný vodovod. Podpisy žiadateľa a vlastníka vodomernej šachty musia byť úradne overené.
  • Dohoda o zriadení spoločnej vodovodnej prípojky  resp. Dohoda o zriadení spoločnej kanalizačnej prípojky – vypĺňajú žiadatelia, ktorí budujú spoločnú vodovodnú (kanalizačnú) prípojku. Podpisy žiadateľov na dohode musia byť úradne overené.
  • Dohoda o zriadení časti prípojky na cudzom pozemku – predloží žiadateľ, ak buduje vodovodnú alebo kanalizačnú prípojku, ktorej časť prechádza iným ako verejným priestranstvom a pozemkom vo vlastníctve žiadateľa. Súhlas udeľuje vlastník dotknutého pozemku.

  Po odovzdaní vyplnenej Žiadosti o zriadenie pripojenia vrátane všetkých požadovaných dokladov je žiadosť zaevidovaná a po schválení príslušným pracovníkom spoločnosti je odovzdaná na realizáciu pripojenia.

   

  Žiadosť o zriadenie pripojenia na VV a VK, ktorá nemá všetky požadované prílohy, nebude prevzatá.

  Schválená  Žiadosť o zriadenie pripojenia na VV a VK je platná 2 roky. Pokiaľ žiadateľ nezrealizuje vodovodnú resp. kanalizačnú prípojku a nepripojí sa na verejný vodovod resp. verejnú kanalizáciu v termíne do 2 rokov od schválenia pripojenia, Žiadosť o zriadenie pripojenia na VV resp. VK stráca platnosť.

  Realizácia:
  Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. nerealizuje vodovodné resp. kanalizačné prípojky. Ich realizáciu si žiadateľ zabezpečuje na vlastné náklady u odborne spôsobilej organizácie. Pred samotnou realizáciou pripojenia je žiadateľ povinný si zrealizovať prípojky vrátane vodomernej šachty resp. kanalizačnej revíznej šachty, pričom pred zásypom prípojok požadujeme prizvať pracovníka Turvod a.s. na ich kontrolu a na tlakovú skúšku resp. skúšku tesnosti potrubí prípojok.

  Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. vykonáva len samotné  pripojenie na vodovodné alebo kanalizačné potrubie, t.j. osadí navŕtavací pás a vodomernú zostavu resp. odbočnú tvarovku na kanalizačné potrubie. Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. znáša náklady na navŕtavací pás a vodomer (pri pripojení na verejný vodovod) resp. odbočnú tvarovku (pri pripojení na verejnú kanalizáciu). Náklady spojené s ich montážou, vrátane vodomernej zostavy, dopravy a pod. znáša žiadateľ o pripojenie.

  Pre realizáciu vodovodných resp. kanalizačných prípojok má Turčianska vodárenská spoločnosť a.s. k dispozícii pre zákazníkov Zoznam schválených dodávateľov s príslušným oprávnením ich realizáciu. Títo dodávatelia sú overené našou spoločnosťou a doporučujeme prípojky realizovať prostredníctvom týchto firiem.

   

  Kontaktné osoby pre pripojenie:

   

  Dana Masláková ( T: +421 43 42 10 149, M: +421 908 979 503)

  Obce: Martin, Vrútky, Bystrička, Necpaly, Belá-Dulice, Žabokreky, Košťany nad Turcom, Turčiansky Peter, Turčianske Jaseno, Záborie, Dolný Kalník, Horný Kalník, Dražkovce, Diaková, Sklabiňa, Sklabinský Podzámok, Podhradie, Turčianska Štiavnička, Konské, Nolčovo, Krpeľany, Ratkovo, Šútovo, Turany, Sučany, Turčiansky Kľačany, Lipovec.

   

  Mgr. Andrea Špiriaková (T: +421 43 42 10 134, M: +421 907 717 939)  

  Obce: Turčianske Teplice, Turček, Sklené, Horná Štubňa, Háj, Polerieka, Abramová (Laclavá), Ondrašová, Ivančiná, Veľký Čepčín, Malý Čepčín, Bodorová (Kevice), Slovenské  Pravno, Brieštie, Rudno, Kaľamenová, Liešno, Jasenovo, Budiš , Dubové, Rakša, Mošovce, Karlová, Laskár (Valentová), Turčiansky Ďur, Kláštor pod Znievom, Socovce, Moškovec, Blážovce, Jazernica, Borcová, Vrícko, Slovany, Ležiachov, Príbovce, Benice, Rakovo, Trebostovo, Trnovo, Valča, Ďanová, Blatnica.

   

  Realizácia kanalizačných prípojok na už zrealizované kanalizačné odbočenia:

  Prihláška na začatie vypúšťania odpadových vôd do verejnej kanalizácie –  vypĺňa žiadateľ, ktorý pripája svoju nehnuteľnosť na už vybudované kanalizačné odbočenie v rámci stavby zrealizovaných z fondov EÚ resp. iných projektov a má už uzatvorenú zmluvu na dodávku pitnej vody verejným vodovodom.