Aktuálny dátum a čas na serveri je 15.06.2024 00:49:17

Aktuálne odstávky vody

13.06.2024
Turčianske Kľačany od č. domu 297 po č. domu 309 od 09:00hod. do odstránenia havárie na verejnom vodovode.
Poskytovanie vyjadrení a podkladov


  Na základe Vašej žiadosti poskytujeme:


  A. Vyjadrenia

  • Vyjadrenie k projektovej dokumentácii. V zmysle Zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a Zákona 276/2001 Z.z. o regulácií v sieťových odvetviach v znení neskorších zmien a doplnkov Vám poskytneme za odplatu vypracované vyjadrenie do 30 dní a do 15 dní zakreslenie podzemných vedení . Ceny sú rozčlenené podľa zložitosti PD. Pri skrátenom termíne vyjadrenia do 7 dní fakturujeme dvojnásobok príslušnej sadzby.

  • Vyjadrenie k stavebným zámerom, štúdiám menšieho územného charakteru z hľadiska zásobovania  pitnou vodou a odkanalizovania

  • Vyjadrenia k nenáročnému návrhu na vydanie rozhodnutia k drobným stavbám

  • Vyjadrenie k PD pre vydanie územného rozhodnutia práv. osoby:
   - výrobné, nevýrobné priemyselné, polyfunkčné objekty, bytové domy, preložky sietí
   - výrobné a nevýrobné areály, líniové stavby-rozšírenie sietí

  • Vyjadrenie k PD pre stavebné, územné povolenie práv. osoby: rekonštrukcia, nadstavba, prístavba a iné stavebné úpravy,

  • Vyjadrenie k PD pre stavebné povolenie právnickej osoby :                                                                                                                                            - výrobné, nevýrobné priemyselné, polyfunkčné objekty, bytové domy, preložky sietí                                    
   - výrobné a nevýrobné areály, rozšírenie inž. sietí

  • Vyjadrenia k náročným riešeniam PD technického, územného charakteru, rozšírenia a prekládky líniových stavieb (komunikácie, cesty, diaľnice, toky) rozsiahlym terén. úpravám, územným plánom, ÚP zóny, prieskumom územia, k zámerom veľkých investičných akcií, k lesným hospodárskym plánom, k návrhom chránených území...


  B. Podklady

  • Zakreslenie podzemných vedení – orientačne – žiadosť
   Geografické podklady vyhotovené tlačou z GIS (geografický informačný systém)

  • Vyjadrenia, resp. zakreslenie sa uskutoční na základe uzavretej dohody. Žiadateľ svojim podpisom vyjadrí súhlas s obsahom dohody. Vyjadrenie je žiadateľovi vydané až po zrealizovaní platby za poskytnutý výkon.


  Kontakt :
  Ing.Jaroslava Ignačáková – Technik stavebných konaní
  jaroslava.ignacakova@turvod.sk
  043/4210129


   

  Mgr. Jana Romančíková - Technik stavebných konaní 
  jana.romancikova@turvod.sk 
  043/4210134