Aktuálny dátum a čas na serveri je 27.09.2023 03:26:34

Aktuálne odstávky vody

27.09.2023
Martin, ul. P. Mudroňa - od ul. Šlultétyho po ul. A. Kmeťa od 8:00 do 13:00 hod.
20.09.2023
Martin Ľadoveň ul Lermontova od 08:15 do odstránenia havárie
20.09.2023
Slovenské Pravno od č.d.225 po dom 242 od 09:00 do odstránenia havárie
Uzatváranie zmlúv


  Pre uzavretie zmluvy na ober vody z verejného vodovodu resp. na vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie je potrebné doložiť nasledovné doklady:

  Majiteľ existujúcej prípojky – fyzická osoba, ktorý nemá uzavretú zmluvu:

  - Doklad totožnosti (občiansky preukaz)
  - Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti

  Pracovník spoločnosti doklady overí a vypracuje návrh zmluvy, ktorý dá v dvoch vyhotoveniach na podpis odberateľovi, po podpise obidvoma zmluvnými stranami je jeden rovnopis zaslaný odberateľovi.

  Majiteľ existujúcej prípojky – právnická osoba, ktorý nemá uzavretú zmluvu

  - Aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, nie starší ako 3 mesiace
  - List vlastníctva nie starší ako 3 mesiace
  - IČO, DIČ, IČ DPH
  - Bankové spojenie, číslo účtu
  - Doklad totožnosti (ak vybavujúci nie je konateľ spoločnosti, je potrebné aj splnomocnenie overené notárom)
  - Vyjadrenie TURVOD a.s. Martin – technického úseku, či je možné uzavrieť zmluvu na požadované množstvo dodávanej vody a odkanalizovanie objektu (areálu) s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi ukazovateľmi vypúšťanej odpadovej vody.

  Žiadateľ o novú vodovodnú (kanalizačnú) prípojku – zriadenie nového odberného miesta / nový producent OV – fyzická osoba:

  -Doklad totožnosti
  -Žiadosť o zriadenie prípojky s prílohami

  Žiadateľ o novú vododovodnú (kanalizačnú) prípojku – zriadenie nového odberného miesta / nový producent OV - právnická osoba:

  - Ako v bode 2 – majiteľ existujúcej prípojky, okrem posledného bodu (vyjadrenie)
  - Žiadosť o napojenie na verejný vodovod (verejnú kanalizáciu) s prílohami

  V prípade žiadosti o napojenie a uzavretie zmluvy pre výrobný areál, resp. iné zložitejšie prípady (podľa posúdenia) je možné uzavrieť najprv zmluvu o budúcej zmluve.

  Zmena majiteľa nehnuteľnosti:

  Fyzická osoba – nový majiteľ uzavrie zmluvu ako v bode 1, pričom dokladom o vlastníctve je aj kúpnopredajná zmluva alebo osvedčenie o dedičstve. V prípade kúpy nehnuteľnosti od predchádzajúceho majiteľa je potrebné, aby sa pôvodný majiteľ odhlásil od odberu a nový majiteľ prihlásil, pričom musia doložiť odpočet stavu vodomeru, od ktorého bude platcom vodného a stočného nový majiteľ.

  Právnická osoba – nový majiteľ uzavrie zmluvu ako v bode 2, predchádzajúci majiteľ sa od odberu odhlási, pričom je nutné doložiť odpočet stavu vodomeru,od ktorého bude platcom nový majiteľ.

  Kontakt

  Ing. Branislav Vavro - Obchodný referent odbytu a fakturant
  branislav.vavro@turvod.sk
  č.t. 043/ 4210152