Aktuálny dátum a čas na serveri je 14.07.2024 15:27:58

Aktuálne odstávky vody

12.07.2024
Martin, Sever - Východ, ul. Východná 3893/14, 3905/18, 3902/1,3, 3903/5,7, 3904/9,11, ul. Rumunskej armády 3891/1,2, 3890/3,4, 3889/5,6, 4005, 4005/10, 4005/4 od 08:30hod. do 15:00hod.
Uzatváranie zmlúv


  Pre uzavretie zmluvy na ober vody z verejného vodovodu resp. na vypúšťanie odpadových vôd do verejnej kanalizácie je potrebné doložiť nasledovné doklady:

  Majiteľ existujúcej prípojky – fyzická osoba, ktorý nemá uzavretú zmluvu:

  - Doklad totožnosti (občiansky preukaz)
  - Doklad o vlastníctve nehnuteľnosti

  Pracovník spoločnosti doklady overí a vypracuje návrh zmluvy, ktorý dá v dvoch vyhotoveniach na podpis odberateľovi, po podpise obidvoma zmluvnými stranami je jeden rovnopis zaslaný odberateľovi.

  Majiteľ existujúcej prípojky – právnická osoba, ktorý nemá uzavretú zmluvu

  - Aktuálny výpis z obchodného registra alebo živnostenský list, nie starší ako 3 mesiace
  - List vlastníctva nie starší ako 3 mesiace
  - IČO, DIČ, IČ DPH
  - Bankové spojenie, číslo účtu
  - Doklad totožnosti (ak vybavujúci nie je konateľ spoločnosti, je potrebné aj splnomocnenie overené notárom)
  - Vyjadrenie TURVOD a.s. Martin – technického úseku, či je možné uzavrieť zmluvu na požadované množstvo dodávanej vody a odkanalizovanie objektu (areálu) s kvantitatívnymi a kvalitatívnymi ukazovateľmi vypúšťanej odpadovej vody.

  Žiadateľ o novú vodovodnú (kanalizačnú) prípojku – zriadenie nového odberného miesta / nový producent OV – fyzická osoba:

  -Doklad totožnosti
  -Žiadosť o zriadenie prípojky s prílohami

  Žiadateľ o novú vododovodnú (kanalizačnú) prípojku – zriadenie nového odberného miesta / nový producent OV - právnická osoba:

  - Ako v bode 2 – majiteľ existujúcej prípojky, okrem posledného bodu (vyjadrenie)
  - Žiadosť o napojenie na verejný vodovod (verejnú kanalizáciu) s prílohami

  V prípade žiadosti o napojenie a uzavretie zmluvy pre výrobný areál, resp. iné zložitejšie prípady (podľa posúdenia) je možné uzavrieť najprv zmluvu o budúcej zmluve.

  Zmena majiteľa nehnuteľnosti:

  Fyzická osoba – nový majiteľ uzavrie zmluvu ako v bode 1, pričom dokladom o vlastníctve je aj kúpnopredajná zmluva alebo osvedčenie o dedičstve. V prípade kúpy nehnuteľnosti od predchádzajúceho majiteľa je potrebné, aby sa pôvodný majiteľ odhlásil od odberu a nový majiteľ prihlásil, pričom musia doložiť odpočet stavu vodomeru, od ktorého bude platcom vodného a stočného nový majiteľ.

  Právnická osoba – nový majiteľ uzavrie zmluvu ako v bode 2, predchádzajúci majiteľ sa od odberu odhlási, pričom je nutné doložiť odpočet stavu vodomeru,od ktorého bude platcom nový majiteľ.

  Kontakt

  Ing. Branislav Vavro - Obchodný referent odbytu a fakturant
  branislav.vavro@turvod.sk
  č.t. 043/ 4210152