Aktuálny dátum a čas na serveri je 17.10.2018 14:22:49

Aktuálne odstávky vody

17.10.2018
Martin Záturčie ,znížený tlak vody od 18:00 do 06:00
Ochrana osobných údajov


  INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA VOČI DOTKNUTÝM OSOBÁM

   

   

  V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany spoločnosti Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s., ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, účinných odo dňa 25.05.2018.

   

  Prevádzkovateľ

  Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Kuzmányho 25, 036 80 Martin, IČO: 36672 084, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10543/L (ďalej aj ako „Turvod, a. s.“).

   

  Zodpovedná osoba

  Zodpovedná osoba bola spoločnosťou Turvod, a. s. určená.

   

   

  V AKÝCH SITUÁCIÁCH ANA AKÉ ÚČELY BUDE PREVÁDZKOVATEĽ VAŠE ÚDAJE SPRACÚVAŤ?

   

  Účely spracúvania osobných údajov zo strany Turvod, a. s.

  - uzatváranie, evidencia a správa zmlúv súvisiacich s predmetom činnosti spoločnosti Turvod, a. s., a to najmä zmlúv o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd, zmlúv o vývoze odpadových vôd zo žúmp so zvýšeným znečistením, zmlúv o likvidácii odpadových vôd zo žúmp, zmlúv o pripojení vodovodnej prípojky/montáž vodomeru, zmlúv o výkone kontroly miery znečistenia vypúšťaných odpadových vôd od producentov, odvádzaných verejnou kanalizáciou, vrátane komplexnej starostlivosti oklienta,

  - poskytovanie služieb zákazníkom a žiadateľom o služby spoločnosti,

  - štatistické spracovanie,

  - vybavovanie sťažností,

  - vybavovanie žiadostí o poskytnutie informácií v zmysle zákona,

  - oznamovanie protispoločenskej činnosti,

  - súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok,

  - spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov,

  - správa registratúry,

  - interný audit.

   

  Vaše osobné údaje spracúvame bez Vášho súhlasu len v prípadoch, kedy nám platné právne predpisy takéto spracúvanie povoľujú. Osobné údaje, ktoré nám poskytujete na základe zmluvy, osobitného predpisu alebo na základe oprávneného záujmu, nám musíte poskytnúť, v opačnom prípade Vám naše služby nemôžeme poskytnúť.

   

  Bez Vášho súhlasu spracúvame Vaše osobné údaje len v týchto prípadoch a na základe týchto právnych základov:

   

  a) plnenie zákonných povinností spoločnosti (najmä zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a pod.),

   

  b) plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

   

  c) oprávnený záujem, ktorým je:

  - ochrana vody,

  - prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií,

  - výroba, dodávka, distribúcia pitnej vody verejným vodovodom,

  - odvádzanie a čistenie odpadovej vody verejnou kanalizáciou,

  - komplexná ochrana a zvýšenie komfortu klienta.

   

  Informácie o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s monitorovaním objektov

   

  Turvod, a. s. Informačná povinnosť monitorované osoby

   

  Vaše osobné údaje môžeme spracúvať aj na základe Vášho súhlasu, o ktorý Vás pri každej takejto operácii môžeme požiadať. Poskytnutie súhlasu je dobrovoľné, tzn. je na Vašom rozhodnutí, či nám osobné údaje poskytnete alebo nie. Ak nám súhlas udelíte, môžete ho následne kedykoľvek odvolať.

  Len s Vaším súhlasom môžeme spracúvať Vaše osobné údaje pri marketingových ponukách, ponuke informácií o produktoch a novinkách, zapojenie sa do súťaží.

   

   

  AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE O VÁS SPRACÚVAME?

   

  Spracúvame o Vás osobné údaje ako najmä:

  - meno, priezvisko, titul,

  - rodné číslo, dátum, miesto narodenia,

  - adresa trvalého, prechodného pobytu, súkromné telefónne číslo, email,

  - list vlastníctva, číslo parcely,

  - podpis,

  - zákaznícke číslo, adresa odberného miesta, číslo odberu,

  - bankové spojenie, číslo bankového účtu.

   

   

  KATEGÓRIE PRÍJEMCOV, KTORÝM MOŽU BYŤ POSKYTNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE

   

  - poskytovateľovi IT služieb,

  - advokátom,

  - znalcom,

  - audítorom,

  - osoby poverené výkonom činností pre Turvod, a. s.

   

   

  PO AKÚ DOBU BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

   

  Vaše osobné údaje uchovávame najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú. Pri uchovávaní osobných údajov sa riadime osobitnými predpismi, ktoré nám stanovujú lehoty uloženia a/alebo základnými zásadami GDPR ohľadom uchovávania a likvidácie osobných údajov. Osobné údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu uchovávame vždy len po dobu, na akú ste nám súhlas poskytli. Je možné ho odvolať aj pred uplynutím doby na ktorú bol súhlas udelený ato a) emailom na adrese podatelna@turvod.sk, b) zaslaním žiadosti na korešpondenčnú adresu prevádzkovateľa.

   

   

  AKÉ MÁTE PRÁVA PRI SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

   

  Právo odvolať súhlas v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať.

  Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré oVás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

  Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

  Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť zpohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

  Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

  Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

  Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

  Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

   

   

  V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na zodpovednaosoba@turvod.sk