Aktuálny dátum a čas na serveri je 18.06.2018 01:41:00

Aktuálne odstávky vody

13.06.2018
Sučany 29.augusta od domu 77 po štátnu cestu.od 09:30 hod
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

INFORMÁCIE OSPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

V SÚVISLOSTI S MONITOROVANÍM OBJEKTOV

 

 

Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s.

Kuzmányho 25, 036 80 Martin

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10543/L (ďalej aj ako „Turvod, a. s.“)

IČO: 36672084, DIČ: 2022236502, IČ DPH: SK2022236502

Infocentrum: +434210111, pracovné dni: 7:00 – 15:00 hod.

Poruchový dispečing: 0918 596 992, nonstop

 

V súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov (ďalej aj ako „OÚ“) zo strany spoločnosti Turvod, a. s., ako prevádzkovateľa, Vám ako osobe, ktorej osobné údaje

spracúvame (ďalej len „dotknutá osoba“) týmto poskytujeme informácie podľa článkov 13 a14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a podľa zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

Prevádzkovateľ osobných údajov

Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s., so sídlom Kuzmányho 25, 036 80 Martin,

IČO: 36672 084, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka číslo 10543/L (ďalej aj ako „Turvod, a. s.“).

 

Zodpovedná osoba

Zodpovedná osoba bola spoločnosťou Turvod, a. s. určená.

 

Účely spracúvania osobných údajov zo strany Turvod, a. s.

- identifikácia návštev - fyzických osôb pri jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa,

- ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa alebo osôb nachádzajúcich sa v objektoch prevádzkovateľa.

 

Právny základ

Právnym základom na spracúvanie osobných údajov je oprávnený záujem, ktorým je ochrana práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa, ako aj osôb nachádzajúcich sa vobjektoch prevádzkovateľa.

 

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

- osoby poverené výkonom činností pre spoločnosť.

 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny

Turvod, a. s. ako prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Turvod, a. s. je oprávnená spracúvať osobné údaje dotknutých osôb po dobu konkrétne určenú príslušnými právnymi predpismi a po dobu trvania účelu spracúvania.

 

Práva dotknutej osoby

- právo požadovať od spoločnosti prístup k svojim osobným údajom

- právo na opravu osobných údajov

- právo na vymazanie osobných údajov

- právo namietať spracúvanie osobných údajov

- právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Voči spoločnosti si dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami. Ak o to požiada dotknutá osoba, informácie môže prevádzkovateľ poskytnúť aj ústne, ak dotknutá osoba preukáže svoju totožnosť iným spôsobom.

 

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na zodpovednaosoba@turvod.sk.

 

Aktuálne informácie sú zverejnené na webovej stránke www.turvod.sk v sekcii Onás - Ochrana osobných údajov.

Aktuálne informácie